Safety management

Updated at: 18:22 - 02/12/2018 - Updated at: About

 

Đảm bảo an toàn cho dự án , công trình và toàn thể cán bộ CNV của Song Hoàng là một trong những vấn đề được SH Window rất quan tâm. Đó là lý do Công ty luôn yêu cầu toàn thể nhân viên công ty nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn trong công tác thi công

– Ban hành, đôn đốc nhắc nhở các quy định về an toàn cũng như các biện pháp nhằm đảm bảo các qui định được thực hiện một cách nghiêm túc nhất.

– Công ty cũng thường xuyên tiến hành theo dõi, kiễm tra , cải thiện các công tác thực hiện quản lý an toàn nhằm mục đích xây dựng một môi trường làm việc thân thiện an toàn cho người lao động và nâng cao ý thức chấp hành góp phần xây dựng trách nhiệm đối với xã hội  SH Window luôn ủng hộ các cá nhân đóng góp hoàn thiện hệ thống an toàn, sức khỏe và môi trường cũng như cảnh bảo về các hành vi, nguy cơ gây thiếu an toàn trong quá trình thực hiện dự án.

 

RELATED NEWS